Graafseweg 45, 6512 BR Nijmegen

Bodemverontreiniging

onbekend

De status van de verontreiniging is per locatie verschillend. Het kan zijn dat de verontreiniging al is gesaneerd of dat dit nog moet gebeuren, eventueel na nog meer onderzoek. In sommige gevallen is sanering niet nodig. Omdat iedere situatie een toelichting vergt is de status niet opgenomen.

Bodemonderzoek

Bureau
Tauw
Datum
2020-04-08
Locatie
ASW-terrein
Rapport
6386/R001-1274429SCK-V02-rlk-NL
Soort
Saneringsplan
Conclusie
De aanleiding voor het saneringsplan zijn de grondwaterverontreinigingen met chloorhoudende koolwaterstoffen ter plaatse van Nijmegen Oost, Stieltjesstraat en het voormalige ASW terrein aan de Dr. Jan Berendsstraat. Saneringsdoelstelling: De doelstelling van het monitoren is het toetsen van het voorspelde verspreidingsgedrag van de verontreiniging. Om aan te tonen dat er sprake is van een stabiele milieuhygiënische eindsituatie worden per locatie een aantal peilbuizen gemonitord.
Bureau
Tauw
Datum
2019-05-22
Locatie
ASW-terrein
Rapport
6260/R001-1268014SCK-V01-mwl-NL
Soort
Monitoringsplan
Conclusie
Hypothese (verdacht) niet verworpen. Resultaten: Bovengrond: niet onderzocht. Ondergrond: niet onderzocht. Grondwater: de gehalten koper en gechloreerde koolwaterstoffen (VOCI) overschrijden de interventie waarden, Cadmium, nikkel, zink en barium overschrijden de streefwaarde. Asbest is visueel en analytisch niet onderzocht. Er is sprake van grondwaterverontreiniging met Chloorkoolwaterstoffen (VOCI) van circa 4.000.000m³. Geconcludeerd wordt dat de verontreinigingssituatie met VOCl en zware metalen in het grondwater (zowel bron als pluim) voldoende is geactualiseerd. De onderzoeksresultaten uit 2019 laten zien dat de gemeten concentraties aan VOCl verder zijn afgenomen. Daarnaast blijkt dat in de bron verhoogde concentraties aan zware metalen (met name koper) worden gemeten. De resultaten van dit onderzoek passen binnen de beschrijving van het geval van ernstige bodemverontreiniging zoals deze is opgenomen in het besluit op ernst en spoedeisendheid.
Bureau
Verhoeven Milieutechniek B.V.
Datum
2017-06-22
Locatie
Burghardt van den Berghstraat 78
Rapport
5890/B17.6735
Soort
Verkennend onderzoek NEN 5740
Conclusie
De hypothese is als verdacht opgesteld. Zintuiglijk: De grond is zwak baksteenhoudend en op een aantal plekken volledig puin of beton. Bovengrond: Lichte verontreiniging met PCB, Kwik en minerale olie. Ondergrond: Lichte verontreiniging met PAK, lood, kwik en PCB. Grondwater: Niet onderzocht. Asbest: Zowel zintuiglijk als analytisch is er geen asbest aangetoond. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaan geen belemmeringen voor de uitbreiding van de locatie. Tevens is vastgesteld dat de bodem ter plaatse van het gehele binnenterrein niet noemenswaardig verontreinigd is geraakt als gevolg van de historische bodembedreigende activiteiten. Mocht er vrijgekomen grond elders gebruikt worden, dan dient dit gekeurd te worden conform het BBK.
Bureau
EnviroPlan
Datum
2001-01-23
Locatie
Graafseweg 045
Rapport
2516/p-002464
Soort
Verkennend onderzoek NVN 5740
Conclusie
Hypothese wordt welt verworpen Zintuiglijke waarnemingen: er zijn puin en kooldeeltjes (o.a. een kolengruislaag) waargenomen. Resultaten: Bovengrond: het gehalte koper overschrijdt de tussenwaarde, de gehalten kwik, nikkel en minerale olie overschrijden streefwaarde. Ondergrond het gehalte minerale olie overschrijdt de streefwaarde. Grondwater: het grondwater is niet onderzocht. Conclusies en aanbevelingen: Nader onderzoek naar de aangetroffen koperverontreiniging ter plaatse van de boorlocatie 13 wordt niet noodzakelijk geacht omdat op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden gesteld dat het een verontreiniging van beperkte omvang betreft. Omdat voor koper bovendien geen overschrijding van de interventiewaarde is aangetoond kan worden geconcludeerd dat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op basis van onderhavig bodemonderzoek zijn er vanuit het oogpunt van de bodemkwaliteit geen bezwaren tegen de voorgenomen nieuwbouw op het terrein c.q. het verlenen van een bouwvergunning voor de onderzoekslocatie. Wel dient de onder het betonpad aanwezige laag kolengruis, welke niet als bodem wordt beschouwd, te worden verwijderd. Deze hoeveelheid is geraamd op 130 m3. De twee aanwezige ondergrondse tanks kunnen op basis van onderhavig onderzoek door een daartoe gecertificeerd bedrijf worden verwijderd. Opgemerkt wordt dat de ondergrondse HBO-tank in 1998 is gesaneerd en afgevuld met zand, voor de ondergrondse benzine tank is dit niet het geval, deze zal alsnog moeten worden gesaneerd.
Bureau
Boot Milieuconsult
Datum
1996-11-01
Locatie
Graafseweg 045
Rapport
0988/B533
Soort
Verkennend onderzoek NVN 5740
Conclusie
Hypothese wordt verworpen. Zintuigelijke waarnemingen: puin in boring 2. Resultaten: Bovengrond: de gehalten aan koper, zink, lood, kwik en PAK overschrijden de S-waarde. Ondergrond: de gehalten aan koper, lood en kwik overschrijden de S-waarde. Grondwater: bevindt zich op circa 20 m-mv. Conclusies en aanbevelingen: er is geen aanleiding gebruiksbeperkingen te stellen. Een bouwvergunning kan worden afgegeven. Bij graafwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met beperkte afzetmogelijkheden voor de grond. Scheiding van partijen grond kan onder milieukundige begeleiding visueel plaatsvinden, hetgeen financieel voordeel kan opleveren.
Bureau
Haskoning
Datum
1991-08-30
Locatie
Graafseweg 037 - 043
Rapport
4146/91/7570.01/1k
Soort
Indicatief onderzoek
Conclusie
Onderzoek is uitgevoerd volgens de VPR van ministerie van VROM. Bovengrond en ondergrond zijn niet afzonderlijk onderzocht tevens is er geen hypothese op gesteld. Zintuiglijke waarnemingen: Tijdens het veld werk is bij boring 1 t/m 4 puin aan getroffen en bij boring 6 en 7 een oliegeur waargenomen. Resultaten: Bodem: Er blijken twee matige verontreinigingen te zijn. In de puin houdende grond is een matige verontreiniging (>T) met lood aangetroffen. Onder de garage blijkt plaatselijk minerale olie >T. Grondwater: het grondwater is niet onderzocht, dit bevindt zich dieper dan 5 m-mv. Conclusies en aanbevelingen: Er wordt een naderonderzoek naar de matige verontreiniging met minerale olie aanbevolen.
Bureau
Grontmij Nederland
Datum
--
Locatie
Dr. Jan Berendsstraat 24
Rapport
???
Soort
Nader onderzoek
Conclusie

Verdachte bodemlocaties

'DE TOEKOMST', COOPERATIEVE onverdachte activiteit

 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf

'DE TOEKOMST', COOPERATIEVE zuivelindustrie

 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf

BATAAFSCHE IMPORT MAATSCHAPPIJ benzinepompinstallatie

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

BATAAFSCHE IMPORT MAATSCHAPPIJ benzinetank (ondergronds)

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

BOTTENDAAL BUURTHUIS onverdachte activiteit

 • 323_HINDERBW166A.pdf
 • 323_HINDERBW166Akelder.pdf
 • 323_HINDERBW166B.pdf
 • 323_PWV1980_103A.pdf
 • 323_PWV1980_103B.pdf
 • _Historisch_onderzoek_323.pdf

CAF DE KLUIZENAAR / BILLIE TU onverdachte activiteit

 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf

CO-OP GLD. VERBRUIKERSVER. UA. goederenopslagplaats

 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf

CO-OP GLD. VERBRUIKERSVER. UA. koelpakhuis

 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf

CO-OP GLD. VERBRUIKERSVER. UA. onverdachte activiteit

 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf

COOP onverdachte activiteit

 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf

CO™P. VERBRUIKERS/PRODUKTIE VE brandstoffengroothandel (vloeibaar)

 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf

DE TOEKOMST, COOPERATIEVE onverdachte activiteit

 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf

HELLEWAARD, G.D. frisdranken- en mineraalwaterfabriek

 • PV_locaties.pdf

HOUSE OF BILLIARDS onverdachte activiteit

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

IDESKA B.V. onbekend

 • PV_locaties.pdf

MESTROM GARAGE / SHELL NED. benzinepompinstallatie

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

MESTROM GARAGE / SHELL NED. benzinetank (ondergronds)

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

MESTROM GARAGE / SHELL NED. brandstoftank (ondergronds)

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

MESTROM GARAGE/ SHELL benzinepompinstallatie

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

MESTROM GARAGE/ SHELL benzinetank (ondergronds)

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

MESTROM GARAGE/ SHELL brandstoftank (ondergronds)

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

MESTROM, FA. autodetailhandel (geen reparatie)

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

MESTROM, FA. benzine-service-station

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

ROBIJNS & CO, FIRMA boekdrukkerij

 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf

ROBYNS EN CO., FIRMA drukkerij (algemeen)

 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf

ROELOFS AUTOMOBIELBEDRIJF B.V. autoreparatiebedrijf

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

ROELOFS AUTOMOBIELBEDRIJF B.V. autoverhuurbedrijf

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

ROELOFS AUTOMOBIELBEDRIJF B.V. autowasserij

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

SHELL NEDERLAND N.V. benzinepompinstallatie

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

SHELL NEDERLAND N.V. benzinetank (ondergronds)

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

SWIBAS BV onbekend

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

TERWINDT EN HEKKING BV / SHELL benzinepompinstallatie

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

TERWINDT EN HEKKING BV / SHELL benzinetank (ondergronds)

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

TERWINDT EN HEKKING BV / SHELL brandstoftank (ondergronds)

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

TERWINDT-HEKKING-MESTROM / SHE autodetailhandel (geen reparatie)

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

TERWINDT-HEKKING-MESTROM / SHE benzine-service-station

 • 634_NSANOG1348_9_1946.pdf
 • 634_NSANOG1359_6_1950.pdf
 • 634_NSANOG1412_12_1961.pdf
 • 634_NSANOG1453_18_1967.pdf
 • 634_NSANOG1530_61_1973.pdf
 • 634_NSANOG1580_3_1976.pdf
 • 634_PWV1980_207A_1933.pdf
 • _Historisch_onderzoek_634.pdf

THE TEXAS COMPANY benzinepompinstallatie

 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf

THE TEXAS COMPANY benzinetank (ondergronds)

 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf

TIJSSEN, J. V/H GELD. CONF.FAB kledingindustrie

 • 323_HINDERBW166A.pdf
 • 323_HINDERBW166A.pdf
 • 323_HINDERBW166Akelder.pdf
 • 323_HINDERBW166Akelder.pdf
 • 323_HINDERBW166B.pdf
 • 323_HINDERBW166B.pdf
 • 323_PWV1980_103A.pdf
 • 323_PWV1980_103A.pdf
 • 323_PWV1980_103B.pdf
 • 323_PWV1980_103B.pdf
 • _Historisch_onderzoek_323.pdf
 • _Historisch_onderzoek_323.pdf

TIJSSEN, J. V/H GELD. CONF.FAB onverdachte activiteit

 • 323_HINDERBW166A.pdf
 • 323_HINDERBW166Akelder.pdf
 • 323_HINDERBW166B.pdf
 • 323_PWV1980_103A.pdf
 • 323_PWV1980_103B.pdf
 • _Historisch_onderzoek_323.pdf

VREEZE, DE/ INDUSTRIE- EN HAND kunstwolfabriek

 • 323_HINDERBW166A.pdf
 • 323_HINDERBW166A.pdf
 • 323_HINDERBW166Akelder.pdf
 • 323_HINDERBW166Akelder.pdf
 • 323_HINDERBW166B.pdf
 • 323_HINDERBW166B.pdf
 • 323_PWV1980_103A.pdf
 • 323_PWV1980_103A.pdf
 • 323_PWV1980_103B.pdf
 • 323_PWV1980_103B.pdf
 • _Historisch_onderzoek_323.pdf
 • _Historisch_onderzoek_323.pdf

VRIJBERGHE DE CONINGH, J.C.J. boekdrukkerij

 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf

VRIJBERGHE DE CONINGH, J.C.J. handelsdrukkerij

 • 630_HBW6_1901.pdf
 • 630_NSANOG1528_57_1973.pdf
 • 630_PWV1980_101A_1901.pdf
 • 630_PWV1980_101B_1908.pdf
 • 630_PWV1980_102A_1918.pdf
 • 630_PWV1980_102C_1920.pdf
 • 630_PWV1980_102D_1920.pdf
 • 630_PWV1980_944_1931.pdf
 • _Historisch_onderzoek_630.pdf

WIJKCENTRUM BURGHARDT brandstoftank (ondergronds)

 • 323_HINDERBW166A.pdf
 • 323_HINDERBW166Akelder.pdf
 • 323_HINDERBW166B.pdf
 • 323_PWV1980_103A.pdf
 • 323_PWV1980_103B.pdf
 • _Historisch_onderzoek_323.pdf